Thông báo niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 Năm học 2020 – 2021

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC BINH KIỀU 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

 

_____________________________________
Số: 05 /TB-THĐBK1 Đốc Binh Kiều, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1

được sử dụng trong đơn vị Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1

Năm học 2020 – 2021

 

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng với toàn thể cha mẹ học sinh, học sinh Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1và  nhân dân biết Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt để trang bị sách giáo khoa lớp 1 cho học sinh năm học 2020 – 2021 như sau:

                                                      DANH MỤC

        Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1

(Công khai kèm theo Quyết định số: 16 /QĐ-THĐBK 1ngày 15/5/2020

của trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1)

TT Tên sách Tên tác giả Bộ sách Nhà xuất bản
1 Tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến. Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2 Toán 1 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý Vân. Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Huân, Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Xuân Phương. Cùng học để phát triển năng lực Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4 Tự nhiên xã hội 1 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5 Hoạt động trải nghiệm 1 Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang. Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6 Giáo dục
Thể chất 1
Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường. Cánh diều Nhà xuất bản ĐHSPTPHCM
7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư. Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
8 Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên. Cánh diều Nhà xuất bản ĐHSPTPHCM
9 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Sách Tiếng Anh lớp 1 Nhà xuất bản ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

 

Danh mục gồm có 09 (chín) sách giáo khoa lớp 1.

Nhà trường niêm yết công khai Danh mục SGK trên bảng thông tin, email, trang Web của trường từ ngày 18 tháng 5 năm 2020.

Nay Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 thông báo rộng rãi cho tập thể Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng với toàn thể cha mẹ học sinh, học sinh Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 và nhân dân biết phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Như trên;

– Lưu: VT.

 

Cao Thanh Hùng

 

                                                                     

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *