Công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy ở trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 Năm học 2020 – 2021

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC BINH KIỀU 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

 

________________________________________
Số: 16 /QĐTL-THĐBK1 Đốc Binh Kiều, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 1

sử dụng giảng dạy trong nhà trường

Năm học 2020 – 2021

 

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC BINH KIỀU 1

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 về việc Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Hướng dẫn số 12/SGDĐT, ngày 09 tháng 03 năm 2020 về việc Hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 – 2021;

Căn cứ biên bản hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 – 2021 của trường tiểu học Đốc Binh Kiều 1;

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

  Điều 1. Công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 1sử dụng giảng dạy trong nhà trường năm học 2020 – 2021 (có danh mục kèm theo).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Cán bộ quản lý, các tổ chuyên môn, đội ngũ giáo viên và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– UBND xã;

– CMHS nhà trường;

– Như điều 3;

– Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC BINH KIỀU 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC

                       Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường

(Công khai kèm theo Quyết định số: 16 /QĐ-THĐBK 1

ngày 15/05/2020 của trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1)

 

 

TT Tên sách Tên tác giả Bộ sách Nhà xuất bản
1 Tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến. Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2 Toán 1 Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý Vân. Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Huân, Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Xuân Phương. Cùng học để phát triển năng lực Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4 Tự nhiên xã hội 1 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5 Hoạt động trải nghiệm 1 Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang. Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6 Giáo dục
Thể chất 1
Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường. Cánh diều Nhà xuất bản ĐHSPTPHCM
7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư. Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
8 Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên. Cánh diều Nhà xuất bản ĐHSPTPHCM
9 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Sách Tiếng Anh lớp 1 Nhà xuất bản ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục gồm có 09 (chín) sách giáo khoa lớp 1./.

                                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                            

HIỆU TRƯỞNG

CAO THANH HÙNG

                                    

 

   

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *